• Home
  • News/Press
  • News
  • Turkey limits recovered paper and plastics imports to 50% of domestic recyclers’ production capacity

Turkey limits recovered paper and plastics imports to 50% of domestic recyclers’ production capacity

  • 09 September 2020
  • Legislation

The Turkish Ministry of Environment and Urban Planning’s Circular dated 3 September 2020* limits paper and plastic recycler’s imports to a maximum of 50% of their production capacity, requiring them to fulfil the rest of their infeed from domestic collections. This quota had been at 80% since December 2019 as agreed by the recycling industry and the Environment Ministry, now the Turkish recycling companies will have to revise their plans according to this import reduction. In the next years, this import quota will be re-evaluated by taking into account the domestic waste collection rates. BIR thanks its Turkish member federation TÜDAM for this information and advice.

*Original text in Turkish below, please use your web browser to translate into your preferred language.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

GENELGE
2020/22
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam
Madde 1 — (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık ithalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu' na ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2 — (1) Bu genelge, 9/8/1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2/4/2015 tarih ve 298314 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, 12/7/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği-ÜGD hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Atık ithalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Hesabı

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Diizenlenmesi
Madde 3 — (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği EK-1 listesinde yer alan atıkların ithalatı, Bakanlığımızdan alman Atık ithalatçısı Kayıt Belgesine sahip sanayiciler tarafından gerçekleştirilebilir.

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından Kapasite Raporu, Çevre izin ve Lisans Belgesi, bir önceki yıla ait GTİP bazlı ithalat rakamların] içeren gerçekleşme tablosu ve Döner Sermaye Birim Fiyat Listesinde yer alan belge bedeline dair dekont ile birlikte Çevre İthalat ve ihracat izinleri Uygulaması üzerinden başvuru yapılır. Başvurularda ithal edilecek her Gümrük Tarife istatistik Pozisyon —GTİP numarası ayrı ayrı belirtilir.

(3) Atık ithalatçısı Kayıt Belgesi, sanayiciye ait Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi geçerlilik tarihi de göz önünde bulundurularak, takvim yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenir. Atık ithalatçısı Kayıt Belgesi başvurularında Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi/belge istenebilir.

(4) Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt belgesinin yenilenmesinin gerekmesi durumunR a, bu maddenin ikinci fıkrasında

(5) Atık ıthalatçısı Kayıt Belgesi, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 4 üncü madde birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında ve 4 üncü madde üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan maddelerin ithalatında aranmaz.

(6) Atık ithalatçısı Kayıt Belgesi, serbest bölgede oluşan atıkların ithalatında aranmaz. Serbest bölgede oluşan atıkların yönetimi Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 10 uncu maddesi kapsamında yürütülür.

Kota Hesabı

Madde 4 — (1) Kota hesabı, Geçici Faaliyet Belgesi veıveya Çevre İzin ve Lisans Belgesine esas Kapasite Raporu üzerinden yapılır.

(2) Kota, yurtiçi toplanma oranlarının arttırılması amacıyla, Kapasite Raporunda belirtilen tesis atık tüketim kapasitesinin %50'si oranında hesaplamr.

(3) Takip eden yıllarda Kota Hesabı, yurtiçi atık toplam-na oranları da göz önünde bulundurıılarak yeniden değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Yükümlükleri
Madde 5 — (1) Sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce atık ithalatına ilişkin belge kontrolü ve gümrük idaresinde fiziki muayene yapmakla,

(2) Denetimler neticesinde uygun bulunan başvuruları Bakanlık Çevre ithalat/ihracat izinleri Uygulaması üzerinden onaylamakla,

(3) Onaylanan başvurula•a ilişkin onay yazısını, atığı ithal eden fabrikanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ve kota takibi için Bakanlı'ğımız Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne iletmekle,

(4) ithal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım veıveya bertaraf süreçleri, tesisin çevre izin ve lisans kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığı, ithal edilen atıkların geri kazammını yapacak teknik şartları sağlayıp sağlamadığını (fabrikanın bulunduğu Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünce) takip etmekle,
yükümlüdür.

Atık İthalatçısının Yükümlükleri
Madde 6 — (1) Atık ithalatç ısı Kayıt Belgesi almak için Bakanlık Çevre Ithalat/ihracat izinleri Uygulaması üzerinden başvurmakla,

(2) Uygunluk Yazısı almak için, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler ve Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ile birlikte sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapmakla,

(3) ithal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren bilgi ve belgeleri ve Ek-2'de bulunan Yıllık ithalat Gerçekleşme Raporunu belirtilen formatta düzenleyerek, kayıt belgesi yenileme müracaatlarında Bakanlığa iletmekle,

(4) Bakanlıkça hesaplanan lyota. miktarını aşmayacak şe ilde ithalat yapmakla, yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygun Bulunmayan Atıkların Durumu
Madde 7 — (1) Uygun bulunmayan atık, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir.

Müeyyideler
Madde 8 — (1) Bu genelgeye aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği hükümleri ile 11/8/1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) ithalatçının Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aştığının tespit edilmesi durumunda; tespit yapılan sene için yılsonuna kadar atık ithalatçısı kayıt belgesi iptal edilir ve yıl sonuna kadar atık ithalatı uygunluk belge başvuruları kabul edilmez. Entegre Çevre Bilgi Sisteminden atık ithalatçısı kayıt belgesi bloke edilir ve bir sonraki sene için kota hesaplamasında, tespitin yapıldığı sene için verilen kota oranının %10'u kadar daha az kota hesaplaması yapılır.

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler tarafından ithal edilen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ Ek-1 'deki listede yer alan atıkların ithalata konu edilen geri kazanım tesisinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yâda tüzel kişiye devredilmesi yasaktır. Tespiti durumunda birinci fıkrada belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

Geçici Madde-1
30.12.2019 tarih 2019/18 sayılı Atık ithalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde-2
2019/18 sayılı genelge kapsamında, 2020 yılı içerisinde %80 kota hesabı yapılan firmaların kota oranları %30 azaltıla•ak %50 olarak yeniden hesaplanmıştır. Firmalar ithalatlarını yeni kota üzerinden yapmak zorundadır.

Geçici Madde-3
Yeni düzenleme ile %50 kotası dolan firmaların 2019/18 sayılı Genelge kapsamında almış oldukları Atık İthalatçı Kayıt Belgelerinin geçerliliği, Genelgenin yürürlük tarihi itibariyle sona ere•.

Geçici Madde-4
Bu Genelgenin yürürlre girdiği tarihten önce, çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlen] vey umrü mevzuatı uyarınca gümrük ida•elerine sunulmuş atıkların ithalinde eski gecerIiliği devam der.

Uygulamaların yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeyecek şekilde ve titizlikle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Ekler:
EK-1: Kayıt Belgesi ve Kota Formu (2 syf)
EK-2: Gerçekleşme Tablosu (1 syfj

DAĞITIM:
Gereği                                                                             Bilgi
- 81 İl Valiliğine                                                             -Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)                         -Ticaret Bakanlığı

 

Ek-1

ATIK İTHALATÇLSI KAYIT BELGESI

Belge No : CED -ATIK-20..-0003-0.......
Geçerlilik Süresi: 01.01.20..-31.12.20..

Bu belge, ...................tarih ve .... sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ithalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi ..../3) hükümlerine istinaden, Ek-1/A *listede GTİP numaraları verilen atıkların ithali için firmasına verilmiştir.

Bakan a.
Genel Müdür

Firma Adresi: ..
Vergi D./No : V. D /
*Ek-1/A Liste arka sayfada yer almaktadır.
*İybu belge ..... tarih ve I8330076-155.01-E. sayılı yazunızda belirtilen hiikiinder çerçevesinde geçerlidir.

Ek-1/A

Kota Formu
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ithalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: ...................../3) doğrultusunda..................... firmasına verilen CED-ATIK-............ -0003-0............... nolu Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi kapsamında ithali uygun görülen atıklar.

TESIS ADI  
 Çevre izin ve Lisans Belgesi/Geçici Faaliyet Belgesi Tarihi  
 İthal edilebilecek Atık Kodları  
 İtlıal edilecek miktar (Kapasitenin °/050'si):  
 Çevre İzin ve Lisans Konusu  
 İthal edilebilecek GTİP Numaraları  

 Bakan a.
Genel Müdür

 

Ek-2:

YILLIK İTHALAT GERÇEKLEŞME RAPORU:

 GTO KODU  ATIK KODU  MİKTAR  GERİ
KAZANIM
VERIMI
 ELDE
EDILEN
ÜRÜN
MİKTARI
 BAKIYE
ATIK
MİKTARI
           
           
           
           
           
           

 NOT: Bakiye atıkların bertaraf edildiği yer ayrıca belirtilmelidir.

Stay up to date with our news, market information, legislative updates and events.